คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่ดีที่ภาคบรรยาย “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

February 9, 2015

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ) เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” (Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community) โดยร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”  ซึ่งนำเสนอผลงานที่ผ่านเข้ารอบการประกวดภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย จำนวน 2 เรื่องได้แก่ หัวข้อการบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ : “อาหารไทยออนไลน์ :  คลิกเดียว…เกี่ยวกับประสบการณ์ทั่วโลก” และหัวข้อการบูรณาการการบริการวิชาการ : “การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมสู่สากล” และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ   2 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “อาหารไทยออนไลน์ : คลิกเดียว…เกี่ยวกับประสบการณ์ทั่วโลก” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Read More >>

สวพ. เร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย แก่กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง เพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่

January 31, 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คือ อาจารย์ศรันย์ จันทรแก้ว และนางกีรติญา สอนเนย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย เรื่องจัดทำแพทเทิร์น การตัดเย็บชุดเดรส เสื้อคลุม ระหว่างวันที่ 28-31  มกราคม 2558  ณ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายสู่สากล” เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์ขึ้นเองได้ และสามารถจำหน่ายได้จริงในอนาคต

Read More >>

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพ

January 31, 2015

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ชุมชนน้ำพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ชุมชนบ้านปากคลองชะอำ ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ กลุ่มแม่บ้านหัวบ้านชะอำ กลุ่มบาติกหนองแจง กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ กลุ่มแม่บ้านรักษ์อาชีพ กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนสะพานหิน และกลุ่มอาชีพลูกพระแม่โพสพ รวมทั้งถือโอกาสประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพในรอบ 6 ปี (ครั้งที่ 3) เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแผนการให้บริการวิชาการของ มทร. พระนคร ณ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคา 2558 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 64 คน

Read More >>

สวพ. พร้อมบุคลากร 2 คณะ นำผลิตภัณฑ์ OTOP พบคู่ค้า ณ ประเทศญี่ปุ่น

January 27, 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. นำผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นงานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ที่รวบรวมผู้ซื้อหรือลูกค้าทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 ราย รวมถึงจัดให้มีผู้แสดงสินค้าจำนวนมากถึง  500 กว่าบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานที่สำคัญคือ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อพบกับผู้ผลิต หรือ ลูกค้าพบกับผู้ขาย เพื่อการเจรจาธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีความคาดหวังในการเจรจาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยการเดินทางนำเสนอผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก และมีการเตรียมเจรจาเพื่อให้เกิดความสำเร็จในโอกาสต่อไป  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More >>

บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558 : กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

January 26, 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558  ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ในกิจกรรมที่กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และถือโอกาสจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ณ ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2558 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

Read More >>