กิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558

January 26, 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สวพ. รวม 20 คน ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานอิฐแดง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) ซึ่งรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

Read More >>

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557

January 26, 2015

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ทำงานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ให้สามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

Read More >>

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร สวัสดีปีใหม่แด่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

January 9, 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมรับพรปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.เพ็ญธิดา ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย พร้อมรับคำกล่าวชื่นชมผลงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถนำผลงานไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และรับคำแนะนำในการพัฒนางานวิจัยของ มทร.พระนคร ที่ต้องใช้จุดเด่นที่มีอยู่สร้างผลงานที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558

Read More >>

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2558

January 9, 2015

การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม ในงาน “พระนครเกมส์” 2) การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2557  และ 4) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ จำแนกตามพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2561 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน

Read More >>

พิจารณาข้อเสนอ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

January 9, 2015

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมข้อเสนอโครง การ จากหน่วยงาน 7 คณะ จำนวน 125 โครงการ งบประมาณ 2,395,605 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในแต่ละโครงการ และมีมติให้การสนับสนุนโดยให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

Read More >>