สัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ดิฉันได้รับเชิญจากนักวิจัยโครงการ รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ และ คณะ รวมทั้งผู้ร่วมวิจัยในเครือข่ายวิจัยประชาชื่น โดยรับเชิญเป็นผู้นำการเสวนาของโครงการ ที่มาของโครงการวิจัยนี้ เริ่มต้นจากสมาชิกเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 13 แห่ง(ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 16 แห่ง) ที่มีความตั้งใจในการร่วมมือพัฒนางานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยกิจกรรมที่ร่วมจัดประกอบด้วย การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำสื่อเผยแพร่ในระบบออนไลน์ ความร่วมมือในการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการประจำปี ความพยายามของเครือข่ายอีกประเด็นหนึ่งที่พยายามจะผลักดันให้มีขึ้น คือ การร่วมสมทบทุนเพื่อทำงานวิจัยร่วมกัน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้อนุมัติงบประมาณวิจัยสถาบัน ให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน” แต่เนื่องจากเป็นช่วงปลายการทำงานของผู้เขียน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ คณะศิลปศาสตร์ รับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยแทน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเสวนากลุ่มย่อยของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ร่วมสนทนา และ ผู้เข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร…