การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สวพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ของมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 น.