สวพ. ลงพื้นที่สำรวจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และอาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนงบประมาณโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน จำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายยกดอก จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอำเภอพุทไธสง กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโก กลุ่มทอผ้าพัฒนาอาชีพบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสงครามไหมไทย กลุ่มสตรีบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพรวา กลุ่มไหมสมเด็จ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนนคร กลุ่มแพรวาเมืองเก่า กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ กลุ่มจุกแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา