การบันทึกภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำเสนอในงาน JFW ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง และอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ดำเนินการบันทึกภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และทดสอบตลาด ในงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการบันทึกภาพ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา