สวพ. ร่วมแสดงความยินดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1 2