ให้สัมภาษณ์ผลงานวิจัยแก่ วช.ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้สัมภาษณ์ผลงานวิจัยเรื่อง “ขนมปังจากเนื้อตาลสุก”ที่เป็นผลงานร่วมระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ โดยได้รับการประสานงานจากกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล ณ บูธนิทรรศการฯ ของ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ และ สื่ออื่นๆของ วช.ต่อไป