รับการต้อนรับจากสมาชิกกองนโยบายและแผน

วันนี้ ช่วงบ่าย ได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับเข้าสู่ทีมการทำงานของกองนโยบายและแผน มทร.พระนคร ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดี ที่ช่วยงานท่านรองอธิการบดีจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายอีกงานหนึ่งในชีวิตการรับราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

FullSizeRender[1]

FullSizeRender