ล้านนา2

สวพ. ร่วมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร  เข้าร่วมการประชุมการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาคู่มือการดำเนินงาน ปฏิทินกิจกรรม และการยกร่างคำสั่งคณะกรรมการ 9 ราชมงคล ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณายกร่างคำสั่งคณะกรรมการ 9 ราชมงคล วารสารรับใช้สังคม เพื่อวางแนวทางในการทำวารสารรับใช้สังคมร่วมกันทั้ง 9 ราชมงคล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Read More >>
IMG_0439_resize

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เป็นประธานรับการตรวจประเมิน โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เสนอผลการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน  9 โครงการ เพื่อรับการประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทางการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Read More >>
DSCF1337

สวพ. ลงพื้นที่สำรวจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และอาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนงบประมาณโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาทุ่งนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

Read More >>
5

สวพ. ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนมีการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการผ่านการพัฒนาคุณภาพวารสารภายในประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ เข้ากับฐานข้อมูล ACI ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้บีชขาว จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

Read More >>
DSC_0023_resize

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Lecture Theater ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนางวันดี ประยูรวงศ์  ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินวิจัย การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีนักวิจัยและผู้ประสานงานวิจัย จาก 9 คณะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 121 คน

Read More >>