DSC_1174

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2557  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่  (1) ผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้การกำกับและรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา  (3) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (4) ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5) ผลการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมแผนงานบริการให้คำปรึกษาภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  และบุคลากร สวพ. จำนวน 10 คน

Read More >>
IMG_0870

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ความสำเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อสร้างบรรยากาศการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยให้ความรู้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง ความสำเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award จัดโดยศูนย์การจัดการความรู้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

Read More >>
DSCF1584

สวพ. ดำเนินการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยี            คหกรรมศาสตร์ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ดำเนินการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานไทยคราฟท์แฟร์ ณ โรงแรมจัสมิน (Jasmine Hotel) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น โดยโครงการฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More >>
13

สถาบันวิจัยและพัฒนา เร่งพัฒนานักวิจัยให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระหว่างวันที่ 13  – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับการอบรมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร แก่นักวิจัย โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประชุม คำพุฒ ว่าที่ร้อยเอกกิตติพงศ์ สุวีโร และนายธวัชชัย อริยะสุทธิ จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (TLO-RMUT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 คน ประกอบด้วยบุคลากรจาก 8 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และสถาบันวิจัยและพัฒนา

Read More >>
อ่างทอง8

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รับประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รับตรวจประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยคุณคณิต  ถิรวณิชย์ คุณพนิดา แสงทอง และคุณอุราวรรณ  อุ่นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณปัณฑารีย์ อมรเกียรติขจร ผู้ประเมินจาก มจธ. โดยเก็บข้อมูล สัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษตรไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557

Read More >>