ร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557

December 26, 2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557 เรื่อง “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม : แนวทางสนับสนุน กรอบรูปแบบ มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมิน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ” จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สถาบันคลังสมองของชาติ และ Engagement Thailand  ในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอกรอบรูปแบบมาตรฐานของเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ที่สามารถขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการได้ การนำเสนอกรณีตัวอย่างผลงานวิชาการรับใช้สังคม จากงานวิจัยรับใช้สังคม งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนการสอนบนฐานชุมชน ของศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์/มนุษศาสตร์ รวมถึงทำความเข้าใจเกณฑ์พื้นฐาน (Criteria) ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาฐานช้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแต่ละระดับ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

Read More >>

เสวนาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยโดยเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน

December 24, 2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยโดยเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชนแต่ละภูมิภาคกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และร่วมกันพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม ฮิป กรุงเทพฯ

Read More >>

รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร

December 12, 2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของ นางสาวจุรีวรรณ จันพลา นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง BHR II ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read More >>

การถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2557

December 11, 2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการถอดบทเรียนโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2557 และได้รับเชิญให้เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่างในการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read More >>

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 4/2557

December 11, 2014

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจาก 9 คณะ จำนวน  22 คน การประชุม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการดำเนินการต่อยอดจากผลงานที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร การวางแผนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Read More >>