ผอ.สวพ. รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2557 กลุ่มผู้บริหาร ระดับดีเด่น (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) โดยได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะได้รับครุฑทองคำและประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2558