รับการต้อนรับจากสมาชิกกองนโยบายและแผน

February 12, 2015

วันนี้ ช่วงบ่าย ได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับเข้าสู่ทีมการทำงานของกองนโยบายและแผน มทร.พระนคร ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดี ที่ช่วยงานท่านรองอธิการบดีจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายอีกงานหนึ่งในชีวิตการรับราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Read More >>

สวพ. ร่วมแสดงความยินดี

February 3, 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Read More >>

ผอ.สวพ. รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2557

January 27, 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2557 กลุ่มผู้บริหาร ระดับดีเด่น (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) โดยได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะได้รับครุฑทองคำและประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2558

Read More >>

ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี

January 26, 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวิจัยและบริการวิชาการแก่มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี จำนวน 2 รางวัล  ประกอบด้วย คุณยุพิน โมราทอง      ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง คุณวิลาวัลย์ พลจันทร์  ประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Read More >>