ให้สัมภาษณ์ผลงานวิจัยแก่ วช.ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558

February 9, 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้สัมภาษณ์ผลงานวิจัยเรื่อง “ขนมปังจากเนื้อตาลสุก”ที่เป็นผลงานร่วมระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ โดยได้รับการประสานงานจากกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล ณ บูธนิทรรศการฯ ของ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ และ สื่ออื่นๆของ วช.ต่อไป

Read More >>

สวพ. เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร

October 13, 2014

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านทางรายการข่าว ช่อง SPRING NEWS เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องสตูดิโอ มีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พาณิชยการพระนคร) โดยออกอากาศ วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 – 13.00 น. ทางช่อง SPRING NEWS ระบบดิจิตอลช่อง 19 ช่วง “ปรากฏการณ์ข่าวจริง”

Read More >>