งาน KM

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประจำปี  2557

  1. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการผ่านสื่อ
  2. การส่งเสริมการทำงานวิจัยของบุคลากรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  3. การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา
  4. การนำวารสารวิชาการและวิจัย เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

  5. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

ประจำปี  2556

  1. ขั้นตอนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
  2. การเพิ่มผลผลิตงานวิจัย: การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
  3. เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
  4. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

 

คลังความรู้งานบริการวิชาการ

คลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น