ร่วมประชุมงาน HERP CONGRESS III

March 12, 2015

ระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคม 2558 ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (The Third Higher Education Research Promotion Congress : HERP CONGRESS III)

Read More >>

ควันหลงของ”วันจ่าย”ในตลาดสดชะอำ

March 3, 2015

ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2558 เผอิญต้องให้มีโอกาสไปชะอำ เพราะเป็นพื้นที่ที่พวกเราไปดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจร กิจกรรมที่ 2 คือ การให้คำปรึกษา และ สาธิตเทคโนโลยี แก่ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และ ชุมชนแม่บ้านห้วยทรายใต้ ตามที่ได้สำรวจข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้ในกิจกรรมที่ 1 ที่ผ่านมา สมัยยังอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของ มทร.พระนคร และในตอนเช้าของวันที่ 17 ซึ่งตรงกับเทศกาลวันจ่ายของชาวไทยเชื้อสายจีน ผู้เขียนจึงพบว่า ในตลาดสดหรือตลาดเช้าของชะอำ เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของในเทศกาลตรุษจีนที่คึกคัก ไม่น่าเชื่อ สร้างความตื่นเต้นแก่พวกเรามากๆ…

Read More >>

คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่ดีที่ภาคบรรยาย “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

February 9, 2015

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ) เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” (Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community) โดยร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”  ซึ่งนำเสนอผลงานที่ผ่านเข้ารอบการประกวดภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย จำนวน 2 เรื่องได้แก่ หัวข้อการบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ : “อาหารไทยออนไลน์ :  คลิกเดียว…เกี่ยวกับประสบการณ์ทั่วโลก” และหัวข้อการบูรณาการการบริการวิชาการ : “การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมสู่สากล” และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ   2 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “อาหารไทยออนไลน์ : คลิกเดียว…เกี่ยวกับประสบการณ์ทั่วโลก” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Read More >>