ฐานข้อมูลด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน  อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ผลงานจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์ การตลาด ด้วยนวัตกรรมการจัดการภาพลักษณ์อาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

คณะผู้วิจัย
จอมขวัญ   สุวรรณรักษ์
จุฑามาศ   พีรพัชระ
อินท์ธีมา   หิรัญอัครวงศ์
พัชรนันท์   ยังวรวิเชียร
วรลักษณ์   ป้อมน้อย
สุธิดา   กิจจาวรเสถียร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารฉบับเต็ม คลิกเพื่อดาวน์โหลด