สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ให้เกิดความผูกพันระหว่างสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ ผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่าในพื้นที่เดิม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้นำศิษย์ปัจจุบัน 2)ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าแตะละพื้นที่ในการสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ 3)ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสมาคมศิษย์เก่าในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เริ่มด้วย การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ  นายกสภา มทร.พระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.วิชา จุ้ยชุม นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร เป็นประธานจัดงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร กับสมาคมศิษย์เก่าในพื้นที่ พณิชยการพระนคร โชติเวช พระนครเหนือ และ ชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในหัวข้อการพัฒนางานสมาคมฯ และกิจกรรมการแสดงของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์  ชั้น 6 โรงแรมตรัง  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา