ให้สัมภาษณ์ผลงานวิจัยแก่ วช.ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558

February 9, 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้สัมภาษณ์ผลงานวิจัยเรื่อง “ขนมปังจากเนื้อตาลสุก”ที่เป็นผลงานร่วมระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ โดยได้รับการประสานงานจากกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล ณ บูธนิทรรศการฯ ของ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ และ สื่ออื่นๆของ วช.ต่อไป

Read More >>

จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558

February 1, 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี  2558 ระหว่างวันที่  2 – 5กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย จำนวน 24ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบันประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7ผลงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1ผลงาน การให้สัมภาษณ์สำหรับจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในเวทีงานวันนักประดิษฐ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 6 ผลงาน (1) การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ) (2)การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝากสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดฯ (อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ) (3) การพัฒนาการเตรียมสีผสมจากสีย้อมธรรมชาติ (ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์) (4) การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพาณิชย์ (อาจารย์อัชชา หัทยานานนท์) (5) การศึกษาและพัฒนาเส้นใยพืชมะละกอฯ (อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์) (6)ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์)

Read More >>

สวพ. พร้อมบุคลากร 2 คณะ นำผลิตภัณฑ์ OTOP พบคู่ค้า ณ ประเทศญี่ปุ่น

January 27, 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. นำผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นงานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ที่รวบรวมผู้ซื้อหรือลูกค้าทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 ราย รวมถึงจัดให้มีผู้แสดงสินค้าจำนวนมากถึง  500 กว่าบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานที่สำคัญคือ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อพบกับผู้ผลิต หรือ ลูกค้าพบกับผู้ขาย เพื่อการเจรจาธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีความคาดหวังในการเจรจาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยการเดินทางนำเสนอผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก และมีการเตรียมเจรจาเพื่อให้เกิดความสำเร็จในโอกาสต่อไป  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More >>