สวพ. พร้อมบุคลากร 2 คณะ นำผลิตภัณฑ์ OTOP พบคู่ค้า ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. นำผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นงานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ที่รวบรวมผู้ซื้อหรือลูกค้าทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 ราย รวมถึงจัดให้มีผู้แสดงสินค้าจำนวนมากถึง  500 กว่าบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานที่สำคัญคือ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อพบกับผู้ผลิต หรือ ลูกค้าพบกับผู้ขาย เพื่อการเจรจาธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีความคาดหวังในการเจรจาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยการเดินทางนำเสนอผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก และมีการเตรียมเจรจาเพื่อให้เกิดความสำเร็จในโอกาสต่อไป  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี