บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558 : กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558  ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ในกิจกรรมที่กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และถือโอกาสจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ณ ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2558 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน