สวพ. ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

November 3, 2014

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนมีการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการผ่านการพัฒนาคุณภาพวารสารภายในประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ เข้ากับฐานข้อมูล ACI ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้บีชขาว จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

Read More >>

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

October 27, 2014

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Lecture Theater ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนางวันดี ประยูรวงศ์  ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินวิจัย การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีนักวิจัยและผู้ประสานงานวิจัย จาก 9 คณะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 121 คน

Read More >>

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

October 27, 2014

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น 3 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชี้แจงปฏิทินการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปความต้องการทำโครงการวิจัยสถาบัน และชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 16 หน่วยงาน จำนวน 47 คน

Read More >>

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

October 14, 2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สวพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ของมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 น.

Read More >>