คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

IMG_0439_resize
November 7, 2014

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เป็นประธานรับการตรวจประเมิน โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เสนอผลการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน  9 โครงการ เพื่อรับการประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทางการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Read More >>

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

6_resize
October 27, 2014

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่เลี้ยงหวาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ และ ท่านศรีวิชชา รักจำรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ชาลี ตระการกูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับบริการจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีการปฏิบัติงานช่วยเหลือชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอ่างทอง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วหน่อไม้ ไส้กรอกอีสานหน่อไม้ แหนมหน่อไม้ ลูกชิ้นหน่อไม้ ภายใต้สโลแกน “นวัตกรรมใหม่ ใหญ่กว่าเดิม” รวมทั้งการศึกษาวิจัยการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้มใบย่านาง และเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงหวาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่เลี้ยงหวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557

Read More >>

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

IMG_9920_resize--1
October 14, 2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สวพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ของมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 น.

Read More >>