สวพ. ร่วมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร  เข้าร่วมการประชุมการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาคู่มือการดำเนินงาน ปฏิทินกิจกรรม และการยกร่างคำสั่งคณะกรรมการ 9 ราชมงคล ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณายกร่างคำสั่งคณะกรรมการ 9 ราชมงคล วารสารรับใช้สังคม เพื่อวางแนวทางในการทำวารสารรับใช้สังคมร่วมกันทั้ง 9 ราชมงคล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา