ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รับประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รับตรวจประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยคุณคณิต  ถิรวณิชย์ คุณพนิดา แสงทอง และคุณอุราวรรณ  อุ่นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณปัณฑารีย์ อมรเกียรติขจร ผู้ประเมินจาก มจธ. โดยเก็บข้อมูล สัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษตรไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557