สถาบันวิจัยและพัฒนา เร่งพัฒนานักวิจัยให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระหว่างวันที่ 13  – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับการอบรมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร แก่นักวิจัย โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประชุม คำพุฒ ว่าที่ร้อยเอกกิตติพงศ์ สุวีโร และนายธวัชชัย อริยะสุทธิ จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (TLO-RMUT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 คน ประกอบด้วยบุคลากรจาก 8 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และสถาบันวิจัยและพัฒนา