สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร สวัสดีปีใหม่แด่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมรับพรปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.เพ็ญธิดา ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย พร้อมรับคำกล่าวชื่นชมผลงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถนำผลงานไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และรับคำแนะนำในการพัฒนางานวิจัยของ มทร.พระนคร ที่ต้องใช้จุดเด่นที่มีอยู่สร้างผลงานที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558