โครงการการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี 2558

การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นโครงการในแผนงานการให้คำปรึกษาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สนับสนุน เริ่มต้นดำเนินการปีแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา จนถึงวันนี้ เป็นปีที่ 9 แล้ว 
การดำเนินโครงการในปี 2558 ถือเป็นปีสุดท้ายที่ดิฉันจะได้ดูแลโครงการ เป็นปีที่บรรจุกิจกรรมไว้มากที่สุดเพื่อต้องการตอบแทนความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ องค์ปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี พี่น้องชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ที่ให้ความอนุเคราะห์ตลอดระยะเวลาการทำงานในศูนย์คลินิกเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยกำหนดกิจกรรมออกเป็น 5 เรื่อง ดังนี้
1) การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามคำร้องขอ
2) การให้คำปรึกษาต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน
3) การให้บริการข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์และสื่อออนไลน์
4) การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ชุมชน
5) การจัดพิมพ์เอกสารข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด

กิจกรรมที่ 1 การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามคำร้องขอ ระหว่างวัน 6-11 เมษายน 2558
– 6-8 เมษายน 2558 ลงพื้นที่ ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรม 1) การสาธิตเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ “ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุก” โดยวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์มอาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง และ อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุก ได้แก่ ขนมปังปอนด์ ขนมปังลูกเกด ขนมปังไส้กรอก ขนมปังเนยแบบเยอรมัน ขนมปังมะพร้าวงาดำ ขนมปังมะพร้าวอบแห้ง ขนมปังลูกตาล และ ขนมปังเค้ก โดยทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน


-9-11 เมษายน 2558 ลงพื้นที่ ณ กลุ่มน้ำพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำนำ้พริกเพื่อต่อยอดอาชีพเดิมของกลุ่ม มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำนำ้พริก…และการให้คำปรึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับนำ้พริกแต่ละชนิด โดยทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง อาจารย์…และ อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน

กิจกรรมที่ 2 การให้คำปรึกษาต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน
-12-17 เมษายน 2558 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาต่อเนื่องแก่ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดอ่างทอง ในลักษณะของการให้คำปรึกษาต่อเนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีที่ผ่านมา อาทิ การจัดทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย การทำสมุนไพรแปรรูปที่ต้องการลดปริมาณน้ำตาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่จากหน่อไม้หวาน ผู้รับบริการได้แก่ กลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ อำเภออัมพวา กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย อำเภอไชโย และ กลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวานอำเภอแสวงหา มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน

ทั้งนี้ มีผู้บริหารในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และ จาก สวพ.มทร.พระนคร เป็นผู้ประสานงาน ขอขอบคุณ คุณจุนารีรัตน์ นวลละออง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ ลุงหยด จุ้ยทอง ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ป้าทับทิม พานิช ประธานกลุ่มนำ้พริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ คุณสุขุมาษ เติมศักดิ์ ประธานกบุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา และเจ้าหน้าที่ สวพ.ได้แก่ คุณชนิดา ประจักษ์จิตร คุณหนึ่งฤทัย แก้วคำ คุณดวงฤทัย แก้วคำ คุณเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน และ คุณพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร