คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่ดีที่ภาคบรรยาย “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ) เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” (Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community) โดยร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”  ซึ่งนำเสนอผลงานที่ผ่านเข้ารอบการประกวดภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย จำนวน 2 เรื่องได้แก่ หัวข้อการบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ : “อาหารไทยออนไลน์ :  คลิกเดียว…เกี่ยวกับประสบการณ์ทั่วโลก” และหัวข้อการบูรณาการการบริการวิชาการ : “การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมสู่สากล” และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ   2 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “อาหารไทยออนไลน์ : คลิกเดียว…เกี่ยวกับประสบการณ์ทั่วโลก” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา