ร่วมงานกีฬา “พระนครเกมส์”

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ) และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” โดยดูแลฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม เมื่อวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรมการประชุมผู้จัดการทีม

ภาพกิจกรรมการซ้อมพิธีเปิดงานกีฬา “พระนครเกมส์”

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดงานกีฬา “พระนครเกมส์”