• ฐานข้อมูลด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน  อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  • สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
  • กล้วยครบวงจร : ผลงานวิจัยเพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  • ครูสอนเบเกอรี่ : ประสบการณ์ที่คุ้นเคย
  • โครงการการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี 2558

สวพ. เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านทางรายการข่าว ช่อง SPRING NEWS เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องสตูดิโอ มีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พาณิชยการพระนคร) โดยออกอากาศ วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 – 13.00 น. ทางช่อง SPRING NEWS ระบบดิจิตอลช่อง 19 ช่วง “ปรากฏการณ์ข่าวจริง”

Read More >>