• สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
  • กล้วยครบวงจร : ผลงานวิจัยเพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  • ครูสอนเบเกอรี่ : ประสบการณ์ที่คุ้นเคย
  • โครงการการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี 2558
  • สัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น 3 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชี้แจงปฏิทินการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปความต้องการทำโครงการวิจัยสถาบัน และชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 16 หน่วยงาน จำนวน 47 คน

Read More >>

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่เลี้ยงหวาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ และ ท่านศรีวิชชา รักจำรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ชาลี ตระการกูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับบริการจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีการปฏิบัติงานช่วยเหลือชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอ่างทอง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วหน่อไม้ ไส้กรอกอีสานหน่อไม้ แหนมหน่อไม้ ลูกชิ้นหน่อไม้ ภายใต้สโลแกน “นวัตกรรมใหม่ ใหญ่กว่าเดิม” รวมทั้งการศึกษาวิจัยการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้มใบย่านาง และเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงหวาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่เลี้ยงหวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557

Read More >>

สวพ. ลงพื้นที่สำรวจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และอาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนงบประมาณโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน จำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายยกดอก จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอำเภอพุทไธสง กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโก กลุ่มทอผ้าพัฒนาอาชีพบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสงครามไหมไทย กลุ่มสตรีบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพรวา กลุ่มไหมสมเด็จ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนนคร กลุ่มแพรวาเมืองเก่า กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ กลุ่มจุกแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

Read More >>

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สวพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ของมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 น.

Read More >>

สวพ. เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านทางรายการข่าว ช่อง SPRING NEWS เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องสตูดิโอ มีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พาณิชยการพระนคร) โดยออกอากาศ วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 – 13.00 น. ทางช่อง SPRING NEWS ระบบดิจิตอลช่อง 19 ช่วง “ปรากฏการณ์ข่าวจริง”

Read More >>