1

จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี  2558 ระหว่างวันที่  2 – 5กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย จำนวน 24ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบันประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7ผลงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1ผลงาน การให้สัมภาษณ์สำหรับจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในเวทีงานวันนักประดิษฐ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 6 ผลงาน (1) การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ) (2)การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝากสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดฯ (อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ) (3) การพัฒนาการเตรียมสีผสมจากสีย้อมธรรมชาติ (ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์) (4) การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพาณิชย์ (อาจารย์อัชชา หัทยานานนท์) (5) การศึกษาและพัฒนาเส้นใยพืชมะละกอฯ (อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์) (6)ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์)

Read More >>
DSCF3135

สวพ. เร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย แก่กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง เพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คือ อาจารย์ศรันย์ จันทรแก้ว และนางกีรติญา สอนเนย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย เรื่องจัดทำแพทเทิร์น การตัดเย็บชุดเดรส เสื้อคลุม ระหว่างวันที่ 28-31  มกราคม 2558  ณ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายสู่สากล” เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์ขึ้นเองได้ และสามารถจำหน่ายได้จริงในอนาคต

Read More >>
9

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ชุมชนน้ำพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ชุมชนบ้านปากคลองชะอำ ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ กลุ่มแม่บ้านหัวบ้านชะอำ กลุ่มบาติกหนองแจง กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ กลุ่มแม่บ้านรักษ์อาชีพ กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนสะพานหิน และกลุ่มอาชีพลูกพระแม่โพสพ รวมทั้งถือโอกาสประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพในรอบ 6 ปี (ครั้งที่ 3) เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแผนการให้บริการวิชาการของ มทร. พระนคร ณ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคา 2558 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 64 คน

Read More >>
1_resize

ผอ.สวพ. รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2557 กลุ่มผู้บริหาร ระดับดีเด่น (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) โดยได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะได้รับครุฑทองคำและประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2558

Read More >>
DSCF0523

สวพ. พร้อมบุคลากร 2 คณะ นำผลิตภัณฑ์ OTOP พบคู่ค้า ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. นำผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นงานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ที่รวบรวมผู้ซื้อหรือลูกค้าทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 ราย รวมถึงจัดให้มีผู้แสดงสินค้าจำนวนมากถึง  500 กว่าบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานที่สำคัญคือ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อพบกับผู้ผลิต หรือ ลูกค้าพบกับผู้ขาย เพื่อการเจรจาธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีความคาดหวังในการเจรจาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยการเดินทางนำเสนอผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก และมีการเตรียมเจรจาเพื่อให้เกิดความสำเร็จในโอกาสต่อไป  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More >>