• ฐานข้อมูลด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน  อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  • สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
  • กล้วยครบวงจร : ผลงานวิจัยเพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  • ครูสอนเบเกอรี่ : ประสบการณ์ที่คุ้นเคย
  • โครงการการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี 2558

สวพ. พร้อมบุคลากร 2 คณะ นำผลิตภัณฑ์ OTOP พบคู่ค้า ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. นำผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นงานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ที่รวบรวมผู้ซื้อหรือลูกค้าทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 ราย รวมถึงจัดให้มีผู้แสดงสินค้าจำนวนมากถึง  500 กว่าบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานที่สำคัญคือ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อพบกับผู้ผลิต หรือ ลูกค้าพบกับผู้ขาย เพื่อการเจรจาธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีความคาดหวังในการเจรจาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยการเดินทางนำเสนอผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก และมีการเตรียมเจรจาเพื่อให้เกิดความสำเร็จในโอกาสต่อไป  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More >>

บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558 : กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558  ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ในกิจกรรมที่กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และถือโอกาสจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ณ ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2558 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

Read More >>

กิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สวพ. รวม 20 คน ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานอิฐแดง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) ซึ่งรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

Read More >>

ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวิจัยและบริการวิชาการแก่มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี จำนวน 2 รางวัล  ประกอบด้วย คุณยุพิน โมราทอง      ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง คุณวิลาวัลย์ พลจันทร์  ประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Read More >>

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ทำงานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ให้สามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

Read More >>