• ฐานข้อมูลด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน  อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  • สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
  • กล้วยครบวงจร : ผลงานวิจัยเพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  • ครูสอนเบเกอรี่ : ประสบการณ์ที่คุ้นเคย
  • โครงการการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี 2558

ควันหลงของ”วันจ่าย”ในตลาดสดชะอำ

ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2558 เผอิญต้องให้มีโอกาสไปชะอำ เพราะเป็นพื้นที่ที่พวกเราไปดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจร กิจกรรมที่ 2 คือ การให้คำปรึกษา และ สาธิตเทคโนโลยี แก่ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และ ชุมชนแม่บ้านห้วยทรายใต้ ตามที่ได้สำรวจข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้ในกิจกรรมที่ 1 ที่ผ่านมา สมัยยังอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของ มทร.พระนคร และในตอนเช้าของวันที่ 17 ซึ่งตรงกับเทศกาลวันจ่ายของชาวไทยเชื้อสายจีน ผู้เขียนจึงพบว่า ในตลาดสดหรือตลาดเช้าของชะอำ เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของในเทศกาลตรุษจีนที่คึกคัก ไม่น่าเชื่อ สร้างความตื่นเต้นแก่พวกเรามากๆ…

Read More >>

รับการต้อนรับจากสมาชิกกองนโยบายและแผน

วันนี้ ช่วงบ่าย ได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับเข้าสู่ทีมการทำงานของกองนโยบายและแผน มทร.พระนคร ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดี ที่ช่วยงานท่านรองอธิการบดีจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายอีกงานหนึ่งในชีวิตการรับราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Read More >>

ร่วมงานกีฬา “พระนครเกมส์”

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ) และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” โดยดูแลฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม เมื่อวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read More >>

ให้สัมภาษณ์ผลงานวิจัยแก่ วช.ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้สัมภาษณ์ผลงานวิจัยเรื่อง “ขนมปังจากเนื้อตาลสุก”ที่เป็นผลงานร่วมระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ โดยได้รับการประสานงานจากกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล ณ บูธนิทรรศการฯ ของ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ และ สื่ออื่นๆของ วช.ต่อไป

Read More >>

คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่ดีที่ภาคบรรยาย “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ) เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” (Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community) โดยร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”  ซึ่งนำเสนอผลงานที่ผ่านเข้ารอบการประกวดภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย จำนวน 2 เรื่องได้แก่ หัวข้อการบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ : “อาหารไทยออนไลน์ :  คลิกเดียว…เกี่ยวกับประสบการณ์ทั่วโลก” และหัวข้อการบูรณาการการบริการวิชาการ : “การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมสู่สากล” และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ   2 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “อาหารไทยออนไลน์ : คลิกเดียว…เกี่ยวกับประสบการณ์ทั่วโลก” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Read More >>