• สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
  • กล้วยครบวงจร : ผลงานวิจัยเพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  • ครูสอนเบเกอรี่ : ประสบการณ์ที่คุ้นเคย
  • โครงการการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี 2558
  • สัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน

ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้า  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ ตำบลยายแพง และกลุ่มแม่บ้านตำบลบางแคสามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2558

Read More >>

การบันทึกภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำเสนอในงาน JFW ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง และอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ดำเนินการบันทึกภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และทดสอบตลาด ในงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการบันทึกภาพ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

Read More >>

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร สวัสดีปีใหม่แด่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมรับพรปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.เพ็ญธิดา ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย พร้อมรับคำกล่าวชื่นชมผลงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถนำผลงานไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และรับคำแนะนำในการพัฒนางานวิจัยของ มทร.พระนคร ที่ต้องใช้จุดเด่นที่มีอยู่สร้างผลงานที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558

Read More >>

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2558

การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม ในงาน “พระนครเกมส์” 2) การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2557  และ 4) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ จำแนกตามพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2561 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน

Read More >>

พิจารณาข้อเสนอ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมข้อเสนอโครง การ จากหน่วยงาน 7 คณะ จำนวน 125 โครงการ งบประมาณ 2,395,605 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในแต่ละโครงการ และมีมติให้การสนับสนุนโดยให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

Read More >>